Aktuality

V souladu s Nařízením Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č. 6/2020 vydaného pod č.j. KHSPL 25989/28/2020 v Plzni dne 30. 9. 2020 dochází s účinností od 5. října 2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 do 23:59 hodin k omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách s výjimkou povinné školní docházky. Praktický dopad na naší školu je ten, že v tomto období 3. až 6. ročník přechází na distanční výuku a 1. a 2. ročník pokračuje ve výuce prezenční. V souladu s body 5. a 6. odstavce I. téhož nařízení nebude součástí vyučovacích hodin hudební výchovy zpěv a součástí tělesné výchovy nebudou sportovní činnosti (ale pouze vycházky do přírody).

Vedení školy

Vážení zákonní zástupci, žáci,

 

z důvodů dnes vyhlášených "anticovidových" opatření​ se počínaje dnešní půlnocí, tj. 9 . 9. 2020, všichni musí nosit roušku (ochranu úst) ve všech společných prostorách (šatny, chodby, toalety, ...) školy. Totéž se týká i stravovacího zařízení (vyjma sezení u stolu).

 

Děkujeme za pochopení

 

Vedení školy

Vážení rodiče,

v úterý 1. 9. 2020 bude výuka probíhat do 9:40 hod. Počínaje středou 2. 9. 2020 již pojedeme podle rozvrhu.

Žáci ve škole nemusí nosit roušky, ale pro případ nutnosti je vhodné, aby každý žák měl vždy dvě roušky v igelitovém sáčku ve své tašce („štěstí přeje připraveným“).

Na vstupu do šaten a v každé učebně jsou k dispozici dezinfekční prostředky na ruce dle doporučení MŠMT ČR.

Pro dodržení všech doporučení MŠMT jsme změnili umístění i názvy téměř všech kmenových i odborných učeben – viz následující tabulka:

Současný název učebny

Nový název učebny

V2

1.

2.

2.A

V1

2.B

J1

3.

3.

4.

4.

5.

UV

6.

6.A

U1

1.A

U2

1.B

U3

5.

U4

6.B

IZOLACE

J3

Sklad

OSTATNÍ BEZE ZMĚN

Učebnice z uplynulého roku budeme vybírat pravděpodobně na přelomu září a října, protože se s nimi bude ještě pracovat, budeme „dolaďovat“ probraná témata z období distanční výuky.

Úvodní schůzka zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků se koná ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16:00 hodin v kmenové učebně 3. ročníku.

Přejeme Vám i Vašim dětem (našim žákům) klidný vstup do nového školního roku.     

Vedení školy

Hurá na prázdniny

Milí studenti, vážení rodiče, přátelé a příznivci naší školy, velmi Vám děkuji za spolupráci i podporu v průběhu celého školního roku. Přejeme Vám krásné letní dny naplněné pohodou, odpočinkem i nezapomenutelnými zážitky.
S našimi studenty (současnými i budoucími) se budeme těšit 1. září na viděnou.

Za vedení školy, pedagogický sbor a všechny zaměstnance gymnázia
Irena Volkovinská

Předávání vysvědčení za školní rok 2019/2020 proběhne v úterý 30. června 2020 od 8:00 hod. ve třídách. Žák musí mít s sebou roušku a vyplněné (zák. zástupcem podepsané) Čestné prohlášení, které je přílohou zprávy v Bakalářích.

Vedení školy

Na základě výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku šestiletého gymnázia byli přijati tito uchazeči (uvedena pouze registrační čísla):

2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Zápisový lístek a volitelné předměty přineste ředitelce školy nejpozději do 24. 6. 2020.

Mgr. Irena Volkovinská, ředitelka školy

Na základě rozhodnutí MŠMT mohou být žákům středních škol umožněny od 8. do 30. června 2020 občasné vzdělávací a socializační aktivity. 

Gymnázium, Tachov z provozních a personálních důvodů uvedené aktivity organizovat nebude. Žáci budou i nadále vzděláváni na dálku. Ukončení klasifikace za 2. pololetí bylo vedením školy stanoveno na 23. 6. 2020.

 

V blízké době budou žáci vyzváni třídním učitelem k jednorázové návštěvě gymnázia, aby si vyklidili šatní skříňky. Věnujte pozornost hygienickým pravidlům, která budou pro tuto akci stanovena.

 

Mgr. Irena Volkovinská

 

Dnes byly odeslány v obálce s modrým pruhem všechny materiály k přijímací zkoušce.

V obálce najdete: 

1)      Oznámení o zahájení přijímacího řízení s přidělením registračního čísla uchazeči.

2)      Pozvánku ke konání přijímací zkoušky.

3)      Volbu volitelných předmětů.

4)      Kritéria přijímacího řízení.

5)      Hygienicko-epidemiologická opatření.

6)      Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – toto vyplněné a podepsané prohlášení musí odevzdat uchazeč při příchodu do školy v den konání přijímací zkoušky.

 

Seznamte se prosím se zaslanými materiály a v případě nejasností nás kontaktujte.

 

Josef Mach

Na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 232/2020 Sb., proběhne přijímací řízení následovně (hl. body):

1. Termín je stanoven na 9. června 2020, čas bude ještě upřesněn.

2. Jednotná zkouška se skládá ze dvou písemných testů - z českého jazyka (70 minut) a z matematiky (85 minut).

3. Každý uchazeč může testy jednotné přijímací zkoušky konat pouze jednou.

4. Testy koná uchazeč ve škole, kterou na své přihlášce uvedl na 1. místě.

5. Proti rozhodnutí řed. školy o nepřijetí ke vzdělávání na SŠ se nelze odvolat.

 

Maturitní zkouška

1. Didaktický test z matematiky se koná 1. června 2020 od 8:00 hodin.

2. Didaktický test z anglického jazyka se koná 1. června 2020 od 13:00 hodin.

3. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná 2. června 2020 od 8:00 hodin.

4. Didaktický test z německého jazyka se koná 2. června 2020 od 13:00 hodin.

5. Didaktický test z matematiky+ se koná 3. června 2020 od 9:00 hodin.

6. Písemná maturitní zkouška ze zeměpisu se koná 3. června 2020 od 8:00 hodin.

7. Součástí maturitní zkoušky nebude písemná práce (sloh) ani z českého jazyka, ani z cizích jazyků.

8. Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky proběhnou na našem gymnáziu v termínu 15. až 17. června 2020.

 

Další podrobné informace vyhledejte na webových stránkách MŠMT ČR (http://msmt.cz ).

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy