Aktuality

Na základě vyhlášky MŠMT ČR č. 232/2020 Sb., proběhne přijímací řízení následovně (hl. body):

1. Termín je stanoven na 9. června 2020, čas bude ještě upřesněn.

2. Jednotná zkouška se skládá ze dvou písemných testů - z českého jazyka (70 minut) a z matematiky (85 minut).

3. Každý uchazeč může testy jednotné přijímací zkoušky konat pouze jednou.

4. Testy koná uchazeč ve škole, kterou na své přihlášce uvedl na 1. místě.

5. Proti rozhodnutí řed. školy o nepřijetí ke vzdělávání na SŠ se nelze odvolat.

 

Maturitní zkouška

1. Didaktický test z matematiky se koná 1. června 2020 od 8:00 hodin.

2. Didaktický test z anglického jazyka se koná 1. června 2020 od 13:00 hodin.

3. Didaktický test z českého jazyka a literatury se koná 2. června 2020 od 8:00 hodin.

4. Didaktický test z německého jazyka se koná 2. června 2020 od 13:00 hodin.

5. Didaktický test z matematiky+ se koná 3. června 2020 od 9:00 hodin.

6. Písemná maturitní zkouška ze zeměpisu se koná 3. června 2020 od 8:00 hodin.

7. Součástí maturitní zkoušky nebude písemná práce (sloh) ani z českého jazyka, ani z cizích jazyků.

8. Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky proběhnou na našem gymnáziu v termínu 15. až 17. června 2020.

 

Další podrobné informace vyhledejte na webových stránkách MŠMT ČR (http://msmt.cz ).

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

Maturitní písemná práce ze zeměpisu proběhne ve středu 3. června 2020 od 8.00 hod.

 

 

Pozor na změny učeben:

Psát se bude v učebně 2. r., v 6.A a v 6.B - dle rozpisu na nástěnce maturantů.

 

Mgr. Irena Volkovinská

 

 

 

 

Hygienicko-epidemiologická opatření pro organizaci a průběh konzultací maturitních ročníků Gymnázia, Tachov

 

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouškou);

- dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

2. Vstup do budovy školy:

- Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

- Při vstupu do budovy a při pohybu v ní dodržují žáci i zaměstnanci odstupy 2 metry.

- Při vstupu do budovy žák podepisuje vlastní propiskou "Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění" (tiskopis zajišťuje škola). Tím stvrzuje, že nepatří do rizikové skupiny v tomto prohlášení vyjmenované.

- Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

- Žák se po vstupu do budovy nepřezouvá a svrchní oděv si bere s sebou do příslušné učebny.

- Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

- Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

- Žák se pohybuje POUZE v těchto prostorách:

 a) přízemí (vstup do školy; učebna J1; toalety)

 b) 1. patro (chodba; učebny V1 a VT1; toalety)

- Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je - po prokazatelném upozornění žáka - důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

3. V budově školy:

- Při přesunech žáků, při pohybu na chodbách, návštěvě toalet, společných a venkovních prostor dodržuje žák odstup 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

- Před opuštěním třídy si žák vždy na celou dobu mimo třídu nasadí roušku.

- Učebny i toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem a dezinfekcí v dávkovačích, jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou a nádobou určenou výhradně k odhazování použitých papírových ručníků.

- Příslušný pedagog zajistí větrání učebny minimálně jednou za hodinu po dobu alespoň 5 minut.

4. Ve třídě:

- Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

- Každý žák sedí v lavici sám.

- V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogové nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

- Při sejmutí roušky si každý žák ukládá svou roušku do sáčku.

- Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Poté opustí tuto učebnu, aby mohla být provedena dezinfekce. Po tuto dobu se žák zdržuje ve výše vymezených chodbách nebo venku v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (roušky, min. odstup 2 m apod.).

 

V Tachově dne 5. května 2020

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

 

 

 

 

 


 1. Zásady klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2019/2020

  Zásady klasifikace pro 2. pol. šk. roku 2019/2020 vycházejí z vyhl. č. 211/2020 Sb., především z §1, který mj. říká:

  Hodnocení žáků
  (1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
  a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

  (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle odstavce 1, se nepoužijí.

  Na základě znění této vyhlášky bude pro 2. pololetí šk. roku 2019/2020 v Gymnáziu, Tachov stanovena výsledná známka na vysvědčení takto:

  Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy byla povinnost řádně docházet do školy (tj. do 10. 3. 2020), se započítají v plném rozsahu i s příslušnými vahami jednotlivých známek.
  Podklady pro hodnocení získané v průběhu distančního studia budou mít stanovenou váhu 1 nebo 3 v závislosti na významu a obsahu stanovených úkolů, prací, kvízů apod. (význam a váhu stanoví příslušný vyučující daného předmětu).
  Hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 bude započteno známkou váhy 5.

  Výsledná známka v předmětu je pak stanovena standardním započtením známek získaných ve výše uvedených bodech ad a), b), c).

  Výsledné hodnocení žáka za 2. pololetí šk. roku 2019/2020 v daném předmětu však nesmí být horší než výsledná známka v daném předmětu za 1. pololetí. V případě, že výsledná známka získaná v bodě ad d) je horší než výsledná známka za 1. pololetí, použije se ve výsledném hodnocení za 2. pololetí výsledná známka za 1. pololetí.

  V Tachově dne 6. května 2020

  Mgr. Irena Volkovinská
  ředitelka školy

Věřte nevěřte, ale učit na dálku, vymýšlet pokud možno zajímavá zadání, motivovat od počítače k nějaké vzdělávací aktivitě není pro učitele nic jednoduchého. Určitě bychom všichni mnohem raději stáli studentům tváří v tvář. A tak jsem si lámala hlavu, až jsem (přiznávám, že spolu s manželem-učitelem) vymyslela "pitvu" slova KORONAVIRUS. 

Zapojila jsem zatím jen své studenty 1.A a 2. ročníku, ale odezva byla natolik pozitivní, že budu zadání šířit dál. Takto tedy zněl úkol pro mé studenty:

Jsem tu s novým nápadem pro tento týden! 
Pomůže nám při něm ten zákeřný mrňous, který nám otravuje život: KORONAVIRUS.

Budeme toto slovo "pitvat". 
1. kategorie: Vypiš co nejvíce slov, která jsou v termínu KORONAVIRUS obsažena bez zpřeházení písmen. Zleva doprava i zprava doleva.
2. kategorie: Vypiš co nejvíce slov, která je možné utvořit jen a pouze z písmen obsažených v termínu KORONAVIRUS. Můžeš je jakkoliv kombinovat, ale žádné nepřidat. Nebudeme ani přidávat háčky a čárky (spousta slov budou podst. jména v 1. p., slovesa v různých osobách a způsobech, pro důsledné "patology" upozorňuji na další desítky slov, která budou v různých pádech). 
3. kategorie: Utvoř co nejvíce rozumných vět, ve kterých budou obsažena jen slova z předchozích zadání 1. a 2. - můžete je i skloňovat a časovat, aby byly věty pochopitelné.

Na něj!

 

Tak co, zkusíte si hrát s písmenky? U mých studentů se mnohde zapojila celá rodina, děti soutěžily s rodiči i prarodiči a nalezených slov jsou desítky! Dáme vám čas a za 14 dní zveřejníme celé řešení, na které jsme společnými silami přišli. 

 

Popřemýšlejte a usmívejte se!

M. Halíková

Žádáme studenty, aby věnovali pozornost zprávám v systému Bakaláři. Pedagogové se snaží jejich prostřednictvím se všemi komunikovat.

 

Děkujeme.

 

Z důvodu dnešního vyhlášení nouzového stavu, jehož součástí je zákaz konat akce při počtu nad 30 účastníků, rušíme lyžařský výcvik naplánovaný na příští týden. 

 

Mgr. Irena Volkovinská

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR dochází s účinností od středy 11. března 2020 k uzavření základních, středních a dalších typů škol a školských zařízení.

Osobní přítomnost žáků na vyučování je zakázána.

Obědy byly odhlášeny centrálně.

 

Sledujte tyto webové stránky, náš Facebook, zprávy v systému Bakaláři. Jejich prostřednictvím budeme se studenty komunikovat. 

 

Mgr. Irena Volkovinská

ředitelka školy

úterý 10. 3. 2020

Dnešní kurz k přijímacím zkouškám proběhne dle plánu. 

Vedení školy