Gymnázium, Tachov nabízí všeobecné gymnaziální vzdělání žákům s ukončeným sedmým ročníkem základní školy. Specifikem vlastního školního vzdělávacího programu je nabídka volitelných předmětů v různých ročnících a zaměření (přírodovědné, humanitní) do posledního maturitního ročníku, v němž už žáci mají jasnou představu o své budoucí profesi.

Školní vzdělávací program je zpracován tak, aby odpovídal potřebám vzdělávání žáků nižšího a vyššího gymnázia, aby respektoval mezioborové vazby a zároveň prohluboval veškeré vědomosti, které žák nabyl předchozím studiem.

Nově přijatí žáci si volí druhý cizí jazyk – povinně všichni studují angličtinu, druhou volbou může být němčina nebo ruština.

Zároveň mají možnost zvolit do svého rozvrhu výuku situačního jednání, etiky, biologických nebo chemických praktik, klasické a digitální fotografie. Ve druhém ročníku volí z nabídky předmět, který neabsolvovali v ročníku předchozím.

Na vyšším gymnáziu pak procházejí žáci volbou preferovaných předmětů celkem dvakrát, nabídka je velmi pestrá.

Cílem našich pedagogů je připravit žáky na obě části maturitní zkoušky a umožnit jim tak výběr studia na jakékoliv vysoké škole.

Zvolená profilace do šestého ročníku je svázána s povinně volitelnou výukou humanitně či přírodovědně zaměřených předmětů (např. pro humanitu je v nabídce mj. latina, estetika, konverzace v cizích jazycích; pro přírodovědu mj. biologie, chemie, fyzika).

Cílem našich pedagogů je svědomitě připravit všechny žáky na obě části současné podoby maturitní zkoušky a umožnit jim tak výběr studia na jakékoliv vysoké škole.

Tradice od roku 1958

Škola sídlí v budově, která byla pro účel gymnaziálního vzdělávání postavena v Tachově sice již před 55 lety, přesto ve vnitřních prostorách došlo k mnoha modernizacím, které jsou ve prospěch žáků dlouhodobě využívány.

Studentům jsou k dispozici individuální šatní skříňky a centrální kamerový systém v šatnách, vstup do budovy za pomoci čipu (je využíván také ve vlastní školní jídelně).

Gymnázium dále nabízí posilovnu, hernu, dvě učebny výpočetní techniky s internetovým připojením, Wi-Fi připojení po celé budově, laboratoř chemie, biologie a fyziky, fotokomoru, jazykové učebny, třídy vybavené pro výuku hudební a výtvarné výchovy či další dvě multimediální učebny.

Na škole funguje výpůjční systém učebnic i pro žáky vyššího stupně gymnázia.

Žáci se spolu se svými pedagogy účastní mnoha všestranně zaměřených soutěží a olympiád, prohlubují své jazykové schopnosti návštěvami cizojazyčných divadelních představení, poznávacími zájezdy do zahraničí a spoluprací s partnerskými školami.

Mohou využívat široké nabídky zájmových kroužků (jazykové: španělština, ruština, slovenština, latina a mnohé další zaměřené na přírodovědu, tělesný rozvoj, estetiku a výpočetní techniku), účastnit se jednání žákovského parlamentu, přijít s vlastními nápady.

Na škole funguje výpůjční systém učebnic i pro žáky vyššího stupně gymnázia.

Oblíbené akce

Mezi žáky jsou oblíbené akce svázané s jejich vlastní aktivitou – sportovní Gymnaziáda, Studentská akademie, Filmové noci, Poslední zvonění, vzájemná sportovní utkání, výzdoba školy vlastními pracemi, seznamovací kurz 1. ročníku, lyžařský kurz ve 3. ročníku či kurz vodní turistiky pro 5. ročníky.

Rodiče mohou být dle svého zájmu aktivně zapojeni do činnosti školy, vedení školy je jakékoliv spolupráci velmi nakloněno, a zároveň mohou ovlivňovat chod gymnázia prostřednictvím svých zástupců ve školské radě.