Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002765

Cílem projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení pracovišť školy zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků (komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy) a tím zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.

Výstupem projektu je pořízení vybavení budov a učeben:

  • laboratoř chemie včetně vybavení přístroji,
  • laboratoř fyziky,
  • mikroskopovna,
  • jazyková učebna a kabinet jazyků,

A dále pořízení kompenzačních pomůcek:

  • schodolez.

Rozpočet projektu je 4 083 tis. Kč, z toho dotace činí 3 674 tis. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85 % z Evropské unie, 5 % ze státního rozpočtu ČR, 10 % z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.