Úvodní ustanovení

 

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel při Gymnáziu Tachov

 

2. Sídlo spolku: Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370, 347 01 Tachov

 

3. Spolek rodičů a přátel při Gymnáziu Tachov je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

 

4. Spolek rodičů při Gymnáziu Tachov je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým jsou zejména tyto body:

 

 1. Pracuje jako spojovací článek mezi rodiči, zákonnými zástupci, studenty a vedením školy při řešení a projednávání aktuálních problémů a podnětů
 2. Pořádá kulturní, společenské a vzdělávací akce
 3. Přispívá na akce související s výchovně vzdělávacím procesem žáků
 4. Podporuje školu v materiálním zabezpečení
 5. Spolek provozuje hospodářskou činnost, související s posláním spolku

 

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

 

Činnost spolku

 

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I, a to je:

 

 1. Správa fondu učebnic a pomůcek
 2. Hospodaření s členskými příspěvky

 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

 

 1. Pořádání maturitních plesů
 2. Pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí

 

3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 

Členství

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku rodičů a přátel při Gymnáziu, Tachov (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti či právnická osoba, která souhlasí se stanovami a programem spolku a složí na účet odsouhlasený finanční příspěvek na dané období. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce

 

2. Ukončení členství

 

 1. Dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru
 2. Úmrtím člena
 3. Vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení
 4. Nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků
 5. Zánikem spolku nebo rozhodnutím členské schůze o jeho přeměně na jinou právní formu

 

4. Práva členů:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informován o dění ve spolku

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny

(slevy na účastnických poplatcích atp.)

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

 

5. Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

6. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.

7. Výbor sdružení je povinen vést seznam členů, který je neveřejný.

 

 

čl. IV

Orgány spolku

1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

2. (a) shromáždění delegátů

(b) výbor

(c) předseda

 

3. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku

jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.

 

4. Shromáždění delegátů je tvořeno dvěma zvolenými zástupci jednotlivých tříd.

 

 

 

5. Funkční období volených orgánů je šest let. Členství ve volených orgánech zaniká

 

uplynutím funkčního období, odvoláním

člena voleného orgánu shromáždění delegátů pro hrubé porušení jeho

povinností nebo dobrovolným odstoupením.

sám.

 

4. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen

mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit

se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí

 

čl. V

Shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů je tvořena shromážděním zástupců jednotlivých tříd a je

nejvyšším orgánem spolku. Shromáždění delegátů projednává činnost

spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující,

volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících

orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci

a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

(b) rozhodovat o změně stanov

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků,

(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za

uplynulé období předkládané výborem,

(e) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(f) volit členy výboru, předsedu a členy kontrolní komise

(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

 

2. Shromáždění delegátů je svoláváno výborem spolku podle potřeby,

nejméně však jednou za rok, a to vždy v termínu třídních schůzek

 

3. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná

Schůze shromáždění delegátů. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou

schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která

musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské

schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské

schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo

podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku

spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání

členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech,

které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by

spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

 

5. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.

Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční zúčastněných

všech členů spolku. Usnesení členská schůze přijímá většinou

hlasů přítomných členů.

 

 

6. Jednání valné schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba.

Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se

členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která

nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout

jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných

o ní hlasovat.

 

7. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího

ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání

předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí

být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil,

kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis

vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze

zasedání členské schůze.

 

čl. VI

Výbor

1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem ***, řídí jeho činnost v souladu

se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své

funkční období.

 

2. Výbor je statutárním orgánem a má 3 členy. Jednat jménem spolku

může vždy jen předseda, schvaluje a podepisuje dokumenty. Podepisování ohledně dispozice s majetkem spolku vyžaduje podpis dalšího člena výboru.

 

3. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování

rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na

řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání

spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými

schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor

je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne

na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat

s péčí řádného hospodáře.

 

4. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však dvakrát

ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho

členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru

mohou být zváni dle potřeby hosté.

 

5. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru,

požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu

svolání a programu schůze.

 

7. Do výlučné kompetence výboru patří:

(a) svolávat členskou schůzi,

(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření

a závěrky publikovat v rámci spolku,

(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další

investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou

činnost spolku,

(e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr,

(f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení,

(g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku

členům, pokud pro to existují závažné důvody,

(h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných

spolupracovníků,

(i) schvalovat interní organizační normy spolku

 

čl. VII

Předseda

1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek

za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování

za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj

podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem

spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc

musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným

vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí

obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.

 

2. Předseda je volen členskou schůzí ze zvolených členů výboru. Jeho

funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi.

Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového

předsedy.

 

3. K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti,

pořízení zápisu z jejího jednání

(b) svolání a vedení schůzí výboru,

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku.

 

4. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru

a členské schůze.

 

5. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy

výboru, případně na další členy či zaměstnance spolku.

 

čl. IX

Majetek a hospodaření

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských

příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických

osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních

grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

 

2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto

stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání

a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci

těchto činností.

 

3. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických

ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance

polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo

charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná

mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

 

4. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek,

za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

 

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají

orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních

předpisů spolku.

 

6. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu,

zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve

prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení

pravomocí subjektu při jeho správě.

 

7. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného

výborem.

 

8. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou

obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě

rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

2. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků

na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek rodičů a přátel při Gymnáziu Tachov

 

3. Spolek rodičů a přátel při Gymnáziu vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá

platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.