Historie školy

 

 

V letošním školním roce 2017/18 zasedli studenti do lavic Gymnázia, Tachov již po šedesáté!

 

Gymnázium, Tachov poprvé nabídlo zájemcům o všeobecné středoškolské vzdělání svůj program ve školním roce 1957/58, tedy před celými 60 lety. Tehdy nemělo k dispozici své vlastní prostory, a tak výuka tzv. Jedenáctileté střední školy probíhala v hlavní budově ZŠ v Hornické ulici. Žáci měli možnost absolvovat po 8. třídě ještě tříleté středoškolské studium. Princip stejného vzdělávání existoval v Tachově také v rozmezí let 1961-1968, kdy žáci pokračovali ve studiu po 9. třídě základní školy na tzv. Střední všeobecně vzdělávací škole. Rok 1968 s sebou přinesl nejen velké změny ve společnosti, ale pro naše město také vznik Gymnázia, Tachov se čtyřletým studiem. Škola v té době naplňuje tři paralelní třídy v ročníku a dojíždějícím žákům může nabídnout ubytování ve vlastním domově mládeže. Přelomovým se stává rok 1974, kdy se zázemí gymnázia přesouvá do budovy v Pionýrské ulici, i když část výuky probíhá i nadále v sousední budově ZŠ v Hornické. Od roku 1991 je škola zařazena do sítě jako šestileté gymnázium, kterému tehdejší pedagogové zpracovali specifický program, jehož předností byla možnost vybrat si pro poslední dva roky studia jednu z nabízených profilací – humanitní, přírodovědnou nebo univerzální. Od té doby přicházejí na gymnázium žáci po ukončení 7. třídy základní školy.

 

V současné době probíhá veškerá výuka v budově v Pionýrské ulici. Gymnázium má dle zákona vypracován svůj vlastní školní vzdělávací program „Naše škola je jednička“, v jehož osnovách najdete pestrou nabídku skladby vzdělávacího procesu. Žáci mají možnost si zvolit některé předměty svého zaměření – především druhý cizí jazyk (německý, ruský, španělský), kterým musí doplnit povinnou angličtinu. V předposledním ročníku, kdy je student již předběžně rozhodnutý, jakým směrem se bude jeho budoucí vysokoškolský život ubírat, volí buď profilaci humanitní, nebo přírodovědnou. S jeho volbou je spojena nejen povinná škála předmětů daného zaměření, ale také možnost samostatně si vybrat do rozvrhu mnohé semináře.

 

Žáci naší školy se velmi aktivně účastní mnoha vědomostních a sportovních soutěží, reprezentují své gymnázium nejen v krajských a celorepublikových kolech, ale mnohdy také na úrovni nejvyšší – mezinárodní. Nelze při této příležitosti nepřipomenout dva vynikající úspěchy studenta Le Anh Dung, který v letech 2011 a 2012 postoupil až do mezinárodního kola matematické olympiády a v obou případech obsadil 2. místo na světě. 

Na gymnáziu studují v současné době necelé dvě stovky žáků, mezi nimiž našly své pevné místo také děti vietnamské, ukrajinské, mongolské či arabské národnosti. Především k nám přicházejí velmi dobře připravení žáci ze tří tachovských základních škol – Hornická, Zárečná a Kostelní, jejichž ředitelé s námi spolupracují a jsou ochotní nabídnout žákům 7. tříd možnost seznámit se se studiem u nás např. při organizaci Soutěžního dne. Dojíždějí k nám ovšem žáci také z okolních menších obcí tachovského okresu, z Plané, ba i z Kladrub, Bělé nad Radbuzou a Přimdy. Za ta dlouhá léta se na škole vystřídala spousta skvělých pedagogů a jistě mnohým z nich vděčíme za dobré jméno gymnázia dodnes. Pedagogický sbor tvoří v současné době 17 vysokoškolsky vzdělaných učitelů. Všichni společně s žáky tvoříme kolektiv, který se snaží spolupracovat, dosahovat co nejlepších výsledků.

Studium na gymnáziu rozhodně nepatří mezi nejjednodušší volbu, ale pokud je žák cílevědomý, důsledný a ochotný přijímat spoustu nových podnětů, dokázat sobě i své rodině, že základem jeho snu o studiu na vysoké škole je maturitní vysvědčení, pak jistě i po letech ocení roky strávené mezi námi. Velmi rádi budeme i nadále nabízet zájemcům o studium spoustu vědomostí, znalostí i praktických dovedností, aby našli uplatnění v budoucím životě a byli sami se sebou spokojeni.

Pokud jste na Gymnáziu, Tachov studovali nebo jsme Vás naším článkem oslovili, přijďte mezi nás na Dny otevřených dveří, které konáme pravidelně dvakrát ročně. Aktuální data bývají uvedena na webových stránkách. Rádi si s Vámi popovídáme, ukážeme Vám, jak vypadá naše zázemí v současnosti, budete si moci prohlédnout vystavenou fotodokumentaci napříč těmi zmíněnými šedesáti předchozími lety.

 

Těšíme se jak na budoucí žáky, tak na Vás ostatní.